Організаційний відділ

Організаційній відділ виконавчого апарату
Чугуївської районної ради

м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29, каб. 13

начальник відділу ФЕНДРИКОВА Анна Юріївна тел.(05746) 40-909
головний спеціаліст СОКОЛЕНКО Любов Леонідівна тел.(05746) 40-909
головний спеціаліст СУВОРОВ Сергій Олександрович  тел.(05746) 40-909
головний спеціаліст ЄГОРОВА Яніна Станіславівна  тел.(05746) 40-909

  

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

рішенням районної ради

від 19 травня 2006 року

(II сесія V скликання)

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний відділ виконавчого апарату районної ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

   1. Організаційний відділ (далі відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.

 

2. Відділ створюється для організаційного забезпечення діяльності районної ради, постійних комісій, виконавчого апарату та інших органів ради.

3. Відділ підзвітний та підконтрольний, безпосередньо керуючому справами виконавчого апарату районної ради.

4. В своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, регламентом Чугуївської районної ради, Положенням про виконавчий апарат, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради та цим Положенням.

5. Діяльність відділу здійснюється на підставі перспективних та поточних планів роботи ради, які погоджені з керуючим справами виконавчого апарату.

6. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради, органами місцевого самоврядування різних рівнів, з відділами районної державної адміністрації, політичними партіями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

7. Положення про відділ затверджується районною радою.

ІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ.

   1. Головними завданнями організаційного відділу є:

1.1. Організаційне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності районної ради та її органів.

1.2. Удосконалення форм і методів залучення громадян до участі у місцевому самоврядуванні, подальший їх розвиток.

2. Організаційний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Узагальнює пропозиції структурних підрозділів районної державної адміністрації, депутатів районної ради, виконавчого апарату районної ради з питань, що потребують розгляду на пленарних засідання ради, розробляє проекти перспективних і поточних планів роботи ради, виконавчого апарату, відділу, здійснює контроль за їх виконанням, розробляє проекти нормативно – правових актів, проводить їх експертизу.

2.2. Готує довідки, звіти, інформації з питань організаційно – масової роботи.

2.3. Організовує підготовку пленарних засідань ради та питань, що вносяться на її розгляд.

2.4. Забезпечує реалізацію державної політики кадрової роботи та служби в органах районної ради, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові районної ради пропозиції щодо її удосконалення.

2.5. Разом з іншими відділами виконавчого апарату районної ради розробляє річні плани роботи з кадрами, вивчає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти.

2.6. Проводить роботу з резервом кадрів виконавчого апарату, а також здійснює організаційно – методичне керівництво формування кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву у відділах виконавчого апарату, вносить голові районної ради пропозиції щодо їх вдосконалення.

2.7. Готує розпорядження голови районної ради про скликання сесії ради, доводить до відома населення через ЗМІ про час, місце проведення сесії та питання, які передбачається внески на розгляд сесії.

2.8. Спільно з відповідними відділами, іншими підрозділами районної державної адміністрації бере участь у розробці проектів рішень, інших матеріалів для розгляду на сесіях ради, засіданнях постійних комісій.

2.9. Узагальнює пропозиції і зауваження, які висловлені депутатами та пленарних засіданнях ради і направляє їх за дорученням голови ради на розгляд відповідним органам, посадовим особам, і повідомляє депутатів про результати їх розгляду;

2.10. Планує і організовує семінари та навчання депутатів, голів та секретарів постійних комісій.

2.11. Сприяє депутатам в їх діяльності в раді, її органах, проведенні звітів і зустрічей з виборцями, прийомі громадян, іншій роботі у виборчих округах шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, додатково – інформаційними та іншими матеріалами, консультаціями спеціалістів, які необхідні для здійснення депутатських повноважень.

2.12. Разом з відповідними підрозділами районної державної адміністрації узагальнює доручення та пропозиції виборців, що висловлені кандидатам в депутати в ході передвиборчої кампанії та при звітах депутатів для наступного внесення на розгляд ради, готує проекти заходів щодо їх реалізації.

2.13. Сприяє діяльності постійних комісій, груп, фракцій, надає їм допомогу у роботі і виконанні їх рекомендацій.

2.14. Здійснює заходи щодо забезпечення гласності роботи районної ради, її органів.

2.15. Контролює хід виконання рішень ради, постійних комісій, готує інформації по їх виконанню.

2.16. Надає методичну та консультативну допомогу апаратам сільських, селищних рад з питань діяльності рад їх органів та депутатів. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи з цих питань.

2.17. Забезпечує зв’язки районної ради з органами місцевого самоврядування району; за дорученням керівництва районної ради, працівники відділу беруть участь в засіданнях сесій та виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування району.

2.18. Бере участь у координації, вивченні та узагальненні роботи органів місцевого самоврядування, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.

2.19. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів з працівниками районної ради, керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших загально районних масових заходів.

2.20. Оперативно розглядає питання, які віднесені до компетенції відділу, що внесені постійними комісіями, депутатами, сільськими та селищними радами, структурними підрозділами районної державної адміністрації, підприємствами та установами, готує відповіді і проекти відповідних документів або пропозиції про порядок подальшого їх розгляду та вирішення.

2.21. Розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян з питань роботи органів місцевого самоврядування.

2.22. Надає допомогу в роботі органам самоорганізації населення району.

2.23. Надає допомогу сільським, селищним радам у проведенні громадських слухань з питань життєдіяльності населених пунктів району.

2.24. Вимагає в установленому порядку від посадових осіб органів виконавчої влади документи, які необхідні для виконання функцій, що покладені на відділ.

2.25. Взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, щодо вирішення питань в межах своєї компетенції.

2.26. Вивчає матеріали, що подані органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з питань адміністративно – територіального устрою і спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації готує проекти рішень районної ради та матеріали, які передбачені законодавством України.

2.27. Надає методичну допомогу структурним підрозділам районної ради, сільським, селищним радам в організації контролю, додержання виконавчої і трудової дисципліни, діловодства.

2.28. Працівники відділу беруть участь у роботі семінарів та курсів підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

2.29. В порядку, який передбачений чинним законодавством, сприяє виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень, вирішує питання організаційно – технічного забезпечення проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, місцевого та всеукраїнського референдумів.

2.30. Здійснює інші повноваження, які передбачені законодавством та розпорядженнями голови, заступником голови районної ради, керуючого справами виконавчого апарату ради.

2.31. Веде облікові картки депутатів.

2.32. Готує статистичні звіти по кількісному та якісному складу депутатів районної ради, постійним комісіям.

ІІІ. ПРАВА.

   1. Відділ має право:

1.1. Одержувати необхідні матеріали та інформації від органів місцевого самоврядування, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу.

1.2. Брати участь у засіданнях ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій, нарадах, семінарах.

1.3. Вносити пропозиції керівнику ради по удосконаленню роботи відділу.

1.4. Залучати спеціалістів виконавчого апарату для підготовки проектів документів.

1.5. За згодою керівника районної ради повертати структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування документи, які надані до районної ради з порушенням вимог інструкції з діловодства або інших нормативних документів та вимагати їх доопрацювання.

1.6. Надавати консультативну та методичну допомогу з питань, що віднесені до компетенції відділу, органам місцевого самоврядування, іншим відділам виконавчого апарату.

1.7. На запрошення, а також за дорученням керівництва районної ради, брати участь в роботі сесій, засідань виконавчих комітетів та інших органів рад з питань, що віднесені до компетенції відділу.

ІV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ.

   1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади головою районної ради.

2. Структура і чисельний склад відділу затверджується рішенням районної ради.

3. Працівники відділу призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади головою районної ради.

4. Працівники відділу мають службові посвідчення встановленого зразка.

V. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ.

   1. Здійснює безпосереднє керівництво відділом і персонально відповідає за виконання завдань, що покладені на відділ.

2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи.

3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

4. Забезпечує дотримання трудової дисципліни працівників відділу.

5. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

6. Готує подання на присвоєння чергових рангів працівникам відділу.

7. Організовує контроль за виконанням рішень районної ради, розпоряджень голови та заступника голови ради, рішень постійних комісій та інших органів ради.

8. Інформує голову, заступника голови, керуючого справами виконавчого апарату районної ради про стан цієї роботи.

9. Забезпечує підготовку проектів рішень районної ради, розпоряджень голови ради та інших службових документів з питань, які віднесені до компетенції відділу.

10. За дорученням голови, заступника голови, керуючого справами виконавчого апарату районної ради створює та очолює робочі групи з розгляду конкретних питань, готує інформацію про виконання конкретних доручень з питань, що віднесені до компетенції відділу.

11. Представляє відділ в державних установах та громадських організаціях з питань, які пов’язані з його діяльністю.

12. Здійснює контроль за дотриманням у відділі інструкції з діловодства.

13. Здійснює контроль за дотриманням у відділі Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування ”.

14. Бере участь у формуванні кадрового резерву.

15.Здійснює заходи, які пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

16.Забезпечує обговорення проектів законів України та подання узагальнених пропозицій до секретаріату Верховної Ради України, постійний зв’язок з народними депутатами України.

17. Виконує інші обов’язки та доручення, які покладені на нього головою, заступником голови ради та керуючим справами районної ради.