положення про постiйнi комiсii

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
рішенням районної ради
від 18 листопада 2010 року
(І сесія VІ скликання)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Чугуївської районної ради VІ скликання.

I. Загальні положення.

    1.1. Положення про постійні комісії Чугуївської районної ради VІ скликання (далі – Положення) розроблено у відповідності до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативних актів України.

1.2. Це Положення визначає перелік, функціональну направленість та порядок організації роботи постійних комісій районної ради.

1.3. Питання утворення, обрання та ліквідація постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів комісій вирішується виключно на пленарних засіданнях районної ради. Всі інші питання вирішуються самостійно постійними комісіями.

1.4. Постійні комісії обираються на строк повноважень районної ради, їй підзвітні і відповідальні перед нею.

1.5. До складу постійних комісій не можуть входити голова районної ради та заступник голови районної ради.

1.6. Кількісний склад постійної комісії не може бути менше ніж 5 депутатів.

1.7. Кількісний і персональний склад постійної комісії змінюється відповідно з волевиявленням депутатів та затверджується більшістю від загального складу ради.

В наслідок переходу депутата з однієї комісії до другої кількісний склад буде становити менш ніж 5 депутатів, районна рада повинна прийняти окреме рішення щодо складу такої комісії.

1.8. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.9. Це Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються на пленарному засіданні районної ради більшістю депутатів від загального складу ради.

 II. Функції та повноваження постійних комісій.

   2.1. Функції постійних комісій.
- попередній розгляд питань, які внесені на розгляд районної ради;
- розробка проектів рішень ради;
- здійснення контролю за виконанням рішень районної ради та власних рішень;
- здійснення контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій, які належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ району.

2.2. Повноваження постійних комісій.
- вивчення по власній ініціативі або за дорученням голови районної ради проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку району, районного бюджету, звітів про виконання програм і бюджету та інші;
- вивчення та підготовка на розгляд районної ради питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського та соціально – культурного будівництва та інші;
- підготовка висновків та рекомендацій з питань, які внесені на розгляд районної ради;
- попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою;
- вивчення за дорученням голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, які віднесені до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб.

III. Права та обов’язки постійних комісій.

    3.1. Постійні комісії мають право:
- самостійно визначати порядок діяльності, установлювати внутрішню структуру, обирати заступника та секретаря постійної комісії;
- приймати на розгляд питання, які стосуються діяльності районної ради, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності;
- вносити, за результатами перевірок, рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради;
- отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи у відповідності до діючого законодавства;
- створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості і спеціалістів.     Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради, розглядатися постійними комісіями спільно, при наявності кворуму в кожній постійній комісії.

3.2. Постійні комісії зобов’язані:
- розглядати проекти рішень, які внесені на розгляд районної ради та віднесені до їх компетенції, готувати висновки і рекомендації;
- розглядати звернення, заяви, скарги фізичних та юридичних осіб, які надходять на їх адресу;
- виконувати доручення голови районної ради, заступника голови районної ради;
- додержуватися вимог діючого законодавства України.

IV. Порядок роботи постійних комісій.

    4.1. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш, як половина від загального складу членів комісії.

4.2. Скликає і веде засідання постійної комісії голова комісії.

У разі відсутності голови комісії, або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар.

4.3. На засіданні комісії повинні бути присутніми особисто запрошені доповідачі або виконавці, до повноважень яких входить розгляд відповідного питання порядку денного.

У разі відсутності з поважних обставин запрошеного доповідача або виконавця (про що своєчасно повідомляється голова комісії), функції доповідача може виконувати інша повноважна особа.

4.4.Перед кожним засіданням проводиться табельна реєстрація депутатів.

4.5. Порядок денний засідання комісії затверджується більшістю голосів від загального складу комісії.

4.6. За результатами вивчення і розгляду питань, постійні комісії готують висновки і рекомендації.

4.7. Висновки та рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, у разі його відсутності – заступником голови, або секретарем комісії.

4.8. Протоколи засідань комісії підписує головуючий на комісії і секретар комісії.

4.9. Висновки і рекомендації, які прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях (при наявності кворуму в кожній постійній комісії), підписуються головами відповідних комісій, а протоколи – головами цих комісій та одним з секретарів відповідної комісії (тим, хто їх вів).

4.10. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи ці суб’єкти інформують постійні комісії в зазначений комісіями термін. 

V. Перелік постійних комісій та їх функціональна спрямованість.

   5.1. Постійна комісія з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, місцевого самоврядування, роботи з військовослужбовцями.

Постійна комісія, за дорученням ради, чи власною ініціативою, розглядає питання, які пов’язані з реалізацією державної регуляторної політики, забезпеченням захисту прав громадян, розвитку місцевого самоврядування, гласності, етики взаємовідносин депутатського корпусу, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування у відповідності до законодавства України.

5.2. Постійна комісія з питань бюджету.

Постійна комісія за дорученням ради, чи за власною ініціативою розглядає проекти районного бюджету на відповідний рік, пропозиції про внесення доповнень та змін до нього, звіт про виконання районного бюджету, а також інші питання, внесені до компетенції органів місцевого самоврядування у відповідності до законодавства України.

5.3.Постійна комісія з питань соціально – економічного розвитку,комунальної власності, будівництва та житлово – комунального господарства.

Постійна комісія за дорученням ради, чи за власною ініціативою розглядає проекти програми соціально – економічного розвитку району, пропозиції про внесення змін і доповнень, звіт про виконання програм, пропозиції по використанню та розвитку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району а також питання пов’язані зі станом розвитку житлово – комунального господарства, будівництва, інші питання віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування у відповідності до законодавства України.

5.4. Постійна комісія з питань АПК, земельних відносин, використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища.

Постійна комісія за дорученням ради, чи за власною ініціативою розглядає питання у сфері регулювання земельних відносин, екології, використання природних ресурсів та інші питання віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування у відповідності до законодавства України.

5.5. Постійна комісія з гуманітарних питань, соціального захисту та охорони здоров’я населення, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями.

Постійна комісія за дорученням ради, чи за власною ініціативою розглядає питання у сфері охорони здоров’я і соціального захисту, освіти, культури, спорту, проекти програм підтримки сім’ї та молоді, а також інші питання віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

 VІ. Голова постійної комісії.

    6.1. Голова постійної комісії обирається виключно на пленарному засіданні районної ради із числа депутатів за пропозицією голови районної ради та депутатів.

6.2. Голова постійної комісії :
- організовує роботу комісії;
- скликає та веде засідання комісії;
- підписує висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії;
- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;
- викладає на пленарному засіданні районної ради позицію постійної комісії з питання порядку денного, що розглядається;
- контролює виконання депутатами доручень постійної комісії;
- виконує інші доручення, які віднесені до його компетенції відповідно до законодавства України.

VІІ. Заступник голови постійної комісії, секретар постійної комісії.

    7.1. Заступник голови постійної комісії обирається на засіданні постійної комісії з числа депутатів районної ради – членів постійної комісії.

7.2. Заступник голови постійної комісії виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки.

7.3. Секретар постійної комісії обирається на засіданні постійної комісії з числа депутатів районної ради.

7.4. Секретар постійної комісії :
- веде та оформлює протокол засідання постійної комісії;
- виконує обов’язки голови комісії у разі відсутності голови та заступника голови комісії.

VІІІ. Члени постійної комісії.

    8.1. Членами постійної комісії є депутати, обрані до її складу на пленарному засіданні районної ради. Депутат може бути членом тільки однієї постійної комісії.

8.2. Протягом строку повноважень районної ради депутат має право перейти з одної комісії до іншої, попередньо подавши заяву голові районної ради.

8.3. На підставі заяви, поданої депутатом, постійна комісія з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, місцевого самоврядування, роботи з військовослужбовцями, готує проект рішення і вносить його в установленому Регламентом районної ради порядку на розгляд сесії районної ради.

8.4. Депутат повинен входити до складу однієї із постійних комісій, утворених при районній раді і працювати в ній на загальних засадах.

8.5. Члени постійної комісії мають право :
- вносити пропозиції на розгляд постійної комісії;
- брати участь у роботі постійної комісії та прийнятті рішення;
- викладати письмово свою особисту думку з питань, які розглядаються постійною комісією;
- входити до складу підготовчих комісій, робочих груп, утворених постійною комісією;
- відвідувати засідання інших постійних комісій, робочих груп, підготовчих комісій з правом дорадчого голосу.

8.6. Члени постійних комісій зобов’язані:
- відвідувати засідання та брати участь у роботі постійних комісій, робочих груп, підготовчих комісій, до складу яких їх обрано;
- виконувати доручення постійної комісії, робочої групи, підготовчої комісії, до складу якої їх обрано;
- дотримуватися етичних норм на засіданні комісії, у спілкуванні з депутатами, запрошеними особами, працівниками органів місцевого самоврядування.

 

 

Голова
районної ради                                                                                І. СТОРОЖЕВ