Положення про порядок організації бухгалтерського обліку та облікову політику у Чугуївській районній раді

Додаток  1

                                                                   до розпорядження голови

                                                                             районної ради

від “23” березня 2015р.

                                                                                  № 8

 

 

Положення про порядок організації бухгалтерського обліку

та облікову політику  у Чугуївській районній раді

 

1. Загальні положення

 

1.1. У своїй діяльності районна рада керується такими нормативними документами:

1.1.1.   Законом  України  «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.1.2.   Бюджетним кодексом України .

1.1.3.  Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний  рік”.

1.1.4.   Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV (із змінами).

1.1.5.  Законом України від 10.04.2014р.№ 1197-VІI «Про здійснення державних закупівель» (із змінами).

1.1.6.   Постановою   Кабінету   Міністрів   України   від 28.02.2002 року №228 «Про   затвердження   Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

1.1.7. Іншими нормативними документами та наказами Держказначейства.

1.2. Здійснювати бухгалтерський облік по Чугуївській районній раді на виконання пункту 4  статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  виходячи з таких умов:

1.2.1.  організаційно – правова форма господарювання – орган місцевого самоврядування;

1.2.2. вид діяльності згідно із КВЕД: 84.11. – Державне управління загального характеру.

1.2.3. джерело фінансування – відповідно до кошторисних призначень загального та спеціального фондів  районного  бюджету .

1.3. Бухгалтерський облік виконання кошторису видатків здійснюється районною радою за меморіально-ордерною формою, відповідно до правил установлених Держказначейством.

1.4. Бухгалтерський облік в установі здійснюється відділом бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради, який очолює начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер.  Права та обов′язки начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради, головного бухгалтера визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», цим Положенням і затвердженою посадовою інструкцією.

1.6. Цим Положенням  начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер районної ради наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних облікових документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах.

1.7. Головним звітним періодом є календарний рік. Проміжні облікові періоди визначаються кварталами, місяцями. Звітність за такими періодами складається наростаючим підсумком із початку звітного року у складі балансу та звіту про виконання кошторису доходів і видатків.

1.8. Класифікацію витрат проводити згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333.

Використання коштів загального та спеціального фондів проводити згідно з кошторисом доходів та видатків, планами використання, місячними планами асигнувань та лімітними довідками.

1.9. У районній раді застосовуються форми та системи оплати праці відповідно до умов, передбачених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  09.03.2006 року № 268  «Про упорядкування структури і умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) та Положення про преміювання працівників Чугуївської районної ради, яке є складовою Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом, рішення ради .

За період щорічної відпустки заробітна плата працівникам виплачується згідно з діючим законодавством.

 

2. Методологія обліку

2.1. Загальні принципи обліку.

Районна рада веде облік виконання кошторису.

У межах своєї основної діяльності районна рада фінансується з районного  бюджету.

Бухгалтерський облік виконання кошторису здійснюється установою в розрізі джерел фінансування. Районна рада  застосовує форми та системи оплати праці відповідно до чинного законодавства  та умов, передбачених  Колективним договором.

Діяльність установи за всіма джерелами фінансування (загальний та спеціальний фонд кошторису) відображається на єдиному балансі.

Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у Головній книзі.

Облік у Головній книзі  ведеться по субрахунках.

2.2. Кошти районної ради  обліковуються на реєстраційних рахунках, відкритих в Управлінні державної казначейської служби у Чугуївському районі.

Нумерація платіжних документів провадиться окремо по кожному реєстраційному рахунку (щодо кожного джерела фінансування).

Для відображення в обліку операцій  з надходження на рахунок районної ради асигнувань та здійснення видатків загального фонду бюджету застосовується меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України за формою № 381 (бюджет) (затверджена Наказом Державного казначейства України від 27.07.2000р. №68).

 

2.3. Відрядження та облік розрахунків з підзвітними особами.

 

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. № 59 (із змінами).

Районна рада при направленні працівника у відрядження зобов′язана забезпечити його грошовими коштами (авансом) у межах сум, необхідних для оплати проїзду, наймання житлового приміщення, добових у розмірах, що відповідають нормам, установленим постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

Нумерація документів (звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт) здійснюється наскрізне за всіма джерелами фінансування.

Рух підзвітних сум відображається в меморіальному ордері № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» форми №386 (бюджет) (затверджена Наказом Державного казначейства України від 27.07.2000р. № 68) позиційним способом.

 

2.4.  Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами.

 

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами ведеться в розрізі рахунків-фактур,  накладних, договорів.

Попередня оплата здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. №117«Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Меморіальні ордери № 4 «Накопичувальна відомість з розрахунків з іншими дебіторами» за формою № 408 (бюджет) та № 6 «Накопичувальна відомість з розрахунків з іншими кредиторами» ф. № 409 (бюджет) формуються щодо кожного джерела фінансування окремо.

Списання заборгованості зі строком позовної давності, що минув, провадити згідно з наказом Держказначейства від 02.04.2014 року № 372 «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ ».

.

 

2.5. Облік зобов’язань установи.

 

Облік зобов’язань районної ради, що виникають протягом звичайної її діяльності, тобто під час виконання кошторису, і погашення яких очікується впродовж поточного бюджетного року, ведеться на субрахунках класу 6 «Поточні зобов’язання».

Чугуївська районна рада перебуває на казначейському обслуговуванні та здійснює реєстрацію зобов’язань в органах Держказначейства відповідно до Наказу Держказначейства від 02.02.2012р. № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби». При реєстрації в органах Держказначейства зобов’язань застосовується єдиний порядок подання документів, взятих зобов’язань в поточному році. А саме: спочатку для реєстрації зобов’язань подається реєстр зобов’язань із підтвердними документами, а потім для реєстрації фінансових зобов’язань – реєстр фінансових зобов’язань разом з оригіналами документів або їх копіями, засвідченими в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов’язань та фінансових зобов’язань.

Згідно зі ст. 49 Бюджетного кодексу платежі здійснюються після отримання товарів, робіт та послуг. Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують факт її здійснення (акти виконаних робіт, звіти про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, накладні, товарно-транспортні накладні та рахунки до них, рахунки-фактури тощо).

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради, головний бухгалтер відображає в бухгалтерському обліку господарські операції в тому звітному періоді, у якому були отримані відповідні первинні документи, що підтверджують фактичне здійснення таких операцій.

 

2.6. Облік матеріальних запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів.

 

До запасів районної ради належать оборотні матеріальні активи, витрачання яких планується здійснити протягом року.

Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок коштів загального фонду кошторису ведеться за  формами  регістрів аналітичного обліку запасів, затверджених Наказом Держказначейства від 18.12.2000 року №130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання».  У бухгалтерії облік запасів районної ради ведеться в кількісному та сумарному вимірі за найменуваннями запасів.

Оцінку запасів при їх вибутті (внаслідок їх використання, передачі або іншого вибуття) проводити за методом ФІФО з припущенням, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони над­ходили до районної ради (відображені у бухгалтерському обліку).

Номенклатурний номер запасам не присвоюється.

До малоцінних швидкозношуваних предметів належать предмети, термін корисної експлуатації яких становить менше року і вартість яких за одиницю (комплект) не перевищує 2500 грн. (без урахування податку на додану вартість).

При передачі в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети

списуються з бухгалтерського обліку відразу на зменшення фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах на підставі документів, що підтверджують їх використання: роздавальних відомостей, актів використання предметів при проведеному ремонті, актів на списання цінностей, тощо. Вартість предметів, виготовлених із пластмаси, картону і паперу при передачі в експлуатацію списується на видатки установи.

 

2.7.Списання паливно-мастильних матеріалів за подорожніми листами провадиться згідно з нормами, установленими Нормами витрачання палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Мінтрансу України від 10.02.1998 року № 43 (із змінами).

Установлена базова лінійна норму витрат  палива:

-         на автомобіль GEELY  JL 7162 – 7,0 літрів на 100 км.

-         на автомобіль GEELY  MR 7151А  – 7,0 літрів на 100 км.

У меморіальному ордері № 13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» форми № 396 (бюджет) відображаються витрачання матеріалів (крім продуктів харчування), а в меморіальному ордері №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» форми № 439 (бюджет) вибуття та переміщення малоцінних швидкозношуваних предметів.

 

2.8.Облік  основних засобів та інших необоротних  активів

 

До основних засобів належать матеріальні активи, що використовуються районною радою багато разів і безперервно у процесі виконання нею основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисної експлуатації яких становить понад один рік і вартості яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 2500 грн. за одиницю (комплект). . Матеріальні активи, які були віднесені до складу основних засобів до дати набрання чинності НП(С)БО 121 «Основні засоби», обліковувати як основні засоби до їх вибуття (спи­сання) з обліку районної ради.

Проводити нарахування амортизації (зносу) на основні засоби за прямолінійним методом на систематичній основі шляхом її нарахування на дату балансу (щоквартально) діленням річної суми амортизації на 4. Для визначення строків корисного використання груп основних засобів приймати Типові строки корисного використання груп основних засобів, які визначені в НП(С)БО та в додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених на­казом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, з урахуванням строків корисного використання основних засобів.

Проведення переоцінки основних засобів здійснювати в разі, коли розмір відхилення залишко­вої вартості основних засобів від їх справедливої вартості перевищує поріг суттєвості в розмірі 10 %. Підставою для проведення переоцінки є розпорядження голови районної ради з визначенням порядку та строків її здійснення.

Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження і виготовлення, без податку на додану вартість, що відноситься на витрати установи, а об’єкти, які зазнали переоцінки – за відновною вартістю.

Не збільшують вартість придбаних необоротних активів, а відносять на фактичні витрати установи:

- витрати на наймання транспорту для перевезення необоротних активів.

- податки, збори, інші послуги та інші витрати, що сплачуються під час придбання необоротних активів.

- витрати на поточний та капітальний ремонт необоротних активів.

При проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов′язаних із дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що спричинив заміну запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних активів, а відноситься на витрати установи.

Облік необоротних активів ведеться у повних гривнях без копійок. Сума копійок під час придбання необоротних активів списується на витрати установи.

Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням необоротних активів кожному об’єкту (крім білизни, постільних речей, взуття, одягу, малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних фондів) присвоюється дев’ятизначний інвентарний номер.

Присвоєні об’єктам необоротних активів інвентарні та номенклатурні номери зберігаються за ними на весь період їх перебування в установі. Номери об’єктів, що вибули чи ліквідовані, не присвоюються іншим об’єктам, що надійшли протягом трьох років.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на інвентарних картках обліку основних засобів у бюджетних установах за формою № 03-6 (бюджет), затвердженою спільним Наказом Держказначейства та Держкомстату від 02.12.1997р. № 125/70  «Про затвердження типових форм з обліку та  списання
основних   засобів,   що   належать   установам   і  організаціям, які утримуються за рахунок державного  або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання».

За місцем зберігання всі необоротні активи перебувають на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб. Дані обліку об’єктів необоротних активів у матеріально відповідальних осіб мають відповідати даним обліку у бухгалтерії ради.

У меморіальному ордері № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» форми № 438 (бюджет) (затверджена Наказом Державного казначейства України від 27.07.2000р. №68) відображаються вибуття і переміщення необоротних активів.

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, шляхом їх зіставляння з фактичною наявністю майна, проводиться інвентаризація необоротних активів перед складанням річної фінансової звітності.

Терміни обов’язкового проведення інвентаризації встановлюються згідно з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 28.02.2000 року № 419 та прийнятим розпорядженням голови ради 1 раз на рік.

Для визначення непридатності матеріальних цінностей та встановлення неможливості чи неефективності проведення їх відновного ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей створена розпорядженням  голови районної ради від 11.10.2011року № 44  «Про створення комісії районної ради по списанню товарно- матеріальних цінностей та предметів», постійно – діюча комісія.

Приймати на позабалансовий рахунок особисті речі працівників виконавчого апарату райради можно, з дозволу голови районної ради.

2.9.         Облік власного капіталу.

Для обліку фондів і визначення результатів виконання кошторисів районної ради за поточний рік застосовується рахунок бухгалтерського обліку класу 4 «Власний капітал»:

40 «Фонд у необоротних активах»;

41 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах»;

43 «Результати виконання кошторисів».

Наприкінці бюджетного року всі проведені видатки заключними оборотами списуються на результат виконання кошторису за звітний період.

 

 3.Документообіг установи

3.1. Облік первинних документів в облікових регістрах має провадитися не пізніше, ніж на наступний день після надходження.

Первинні документи на матеріальні цінності, що надійшли або списані, акти приймання робіт, тощо має бути передано до бухгалтерії районної ради не пізніше наступного дня після їх надходження до районної ради.

Усі первинні документи, що надходять до бухгалтерії  районної ради, мають перевірятися на відповідність форми і повноти змісту. Первинні документи, оформлені неналежним чином, не підлягають прийняттю до обліку і мають бути повернені контрагенту протягом двох днів.

3.2. Меморіальні ордери – накопичувальні відомості повинні формуватися не пізніше , 3-го числа місяця, що настає за звітним. Обороти у Головній книзі  мають формуватися не пізніше 5-го числа місяця, що настає за звітним.

3.3. З метою впорядкованості руху та своєчасного отримання, для записів у бухгалтерському обліку, первинних документів затверджено графік обігу первинних бухгалтерських документів  Чугуївської районної ради (додаток 2).

Працівникам, які оформлюють первинні документи, тобто є відповідальними за складання та обробку документів, необхідно дотримуватись порядку їх заповнення, а також проставляти на первинних документах, що відображаються в обліку, відмітку про їх обробку. У разі несвоєчасного складання первинних документів, недостовірного відображення в них даних чи оформлення з порушенням законодавчих та нормативних вимог працівники притягуються до відповідальності згідно із законодавством України.

 

 

4. Зберігання документів

4.1. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси зберігаються у бухгалтерії  районної  ради.

4.2. Річний бухгалтерський звіт, штатні розписи та зміни до них,  кошториси доходів і видатків, зміни до них підлягають обов′язковій передачі до архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації.

4.3. Бланки суворої звітності повинні зберігатися у сейфі, що забезпечують їх схоронність.

4.4.Термін зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів та документів, що утворюються в діяльності органів місцевого самоврядування, визначається згідно з номенклатурою справ Чугуївської районної ради, затвердженою районною радою на відповідний період.

 

 

 

Заступник голови

районної ради                                                                                  А. БАБІЄЦЬ

 

 

 

 

Положення про порядок організації бухгалтерського обліку та облікову політику Чугуївської районної ради розроблене начальником відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарата районної ради, головним бухгалтером.

 

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та господарського забезпечення

виконавчого апарату районної ради,

головний бухгалтер                                                                           Н. МАКСЮТІНА