Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення
виконавчого апарату Чугуївської районної ради

м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29, каб. 8

начальник відділу МАКСЮТІНА Наталія Петрівна тел.(05746) 41-340
головний спеціаліст, бухгалтер ТКАЧУК Олена Вікторівна  тел.(05746) 41-340
водій КУЛЬШАНЬ Олександр Якович тел.(05746) 41-340
водій НОСЕНКО Миколай Дмитрович  тел.(05746) 41-340

 


 

Додаток до річного плану закупівель Чугуївської районної ради на 2015 рік

Звіт про здійснення державних закупівель за січень- грудень 2015 року

Інформація по Чугуївській районній раді щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету без проведення тендерних процедур на 2015 р.

Додаток до річного плану закупівель Чугуївської районної ради на 2016 рік

Звіт про здійснення державних закупівель за січень-грудень 2016 року

Додаток до річного плану закупівель Чугуївської районної ради на 2017 рік

 

 


 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
рішенням районної ради
від 19 травня 2006 року
(II сесія V скликання)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення
виконавчого апарату районної ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

   1. Відділ бухгалтерського обліку є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.

2. Відділ утворюється для забезпечення реалізації державної, фінансової, бюджетної та податкової політики у виконавчому апараті районної ради.

3. Відділ підзвітний та підконтрольний безпосередньо керуючому справами виконавчого апарату районної ради.

4. В своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, регламентом Чугуївської районної ради, Положенням про виконавчий апарат, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради та цим Положенням.

5. Діяльність відділу бухгалтерського обліку здійснюється на підставі перспективних та поточних планів роботи ради, які погоджені з керуючим справами виконавчого апарату.

6. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради, органами місцевого самоврядування різних рівнів, з відділами районної державної адміністрації, політичними партіями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

7. Положення про відділ затверджується районною радою.

ІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

   1. Головними завданнями відділу бухгалтерського обліку є:

1.1. Ведення бухгалтерського обліку по виконанню бюджетного фінансування виконавчого апарату районної ради.

2. Відділ бухгалтерського обліку відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Складає і подає до фінансового управління районної державної адміністрації, відділення Державного казначейства та податкової інспекції в установлені строки місячні, квартальні, річні звіти і баланси про використання коштів на утримання виконавчого апарату районної ради;

2.2. Здійснює, в межах своєї компетенції, контроль за використанням актів законодавства України з питань бухгалтерського обліку, організацію своєчасного і якісного обліку і оплати праці працівників виконавчого апарату районної ради;

2.3. Веде облік касових операції;

2.4. Веде облік банківських операції;

2.5. Здійснює розрахунки з Пенсійним фондом, центром зайнятості, фондом соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, фондом соціального страхування від нещасних випадків і податковою інспекцією;

2.6. Складає та надає місячні, квартальні та річні звіти до Пенсійного фонду, районного Управління статистики, податкової інспекції, центру зайнятості, органів соціального страхування;

2.7. Веде розрахунки з організаціями;

2.8. Веде облік по розрахунках з підзвітними особами;

2.9. Веде облік товарно–матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношуваних предметів;

2.10. Розробляє та впроваджує заходи щодо дотримання державної та фінансової дисципліни;

2.11. Формує повну, достовірну інформацію про господарські процеси і результати діяльності установи;

2.12. Здійснює економічний аналіз діяльності установи;

2.13. Здійснює облік основних засобів та забезпечує своєчасне нарахування зносу;

2.14. Веде облік розрахункових рахунків;

2.15. Веде розрахунки з дебіторами і кредиторами;

2.16. Приймає участь у проведенні інвентаризації, переоцінки та індексації, основних засобів і матеріальних цінностей;

2.17. Складає і подає на затвердження голові ради кошториси доходів і видатків, план асигнувань і штатний розпис виконавчого апарату районної ради.

ІІІ. ПРАВА.

   1. Відділ має право:

1.1. Одержувати необхідні матеріали та інформацію від підприємств, установ та організацій, відділів виконавчого апарату районної ради щодо бухгалтерського обліку та звітності;

1.2. Представляти відділ у відносинах з іншими суб’єктами господарювання з питань що стосуються його компетенції;

1.3. Брати участь у засіданнях ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій, нарадах, семінарах;

1.4. Вносити пропозиції керівництву ради по вдосконаленню роботи відділу;

1.5. Залучати спеціалістів виконавчого апарату для підготовки проектів документів;

1.6. Надавати консультативну та методичну допомогу з питань, які віднесені до компетенції відділу, органам місцевого самоврядування, іншим відділам виконавчого апарату.

ІV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

   1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади головою районної ради.

2. Структура і чисельний склад відділу затверджується рішенням районної ради.

3. Працівники відділу призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади головою районної ради.

4. Працівники відділу мають службові посвідчення встановленого зразка.

V. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

   1. Здійснює безпосереднє керівництво відділом і персонально відповідає за виконання завдань, що покладені на відділ.

2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи відділу.

3. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку господарсько – фінансової діяльності виконавчого апарату районної ради

4. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;
Вносить на розгляд керівництва ради пропозиції щодо структури відділу, а також подання про призначення, переміщення та звільнення працівників, їх заохочення і накладання стягнень за порушення трудової та виконавчої дисципліни;
Готує подання на присвоєння чергових рангів працівників відділу.

7. Застосовує встановлені єдині методологічні засади бухгалтерського обліку (облік майна, коштів, фондів, результатів діяльності, тощо) і звітності.

8. Застосовує загальнодержавну систему обліку, план рахунків бухгалтерського обліку та інші нормативні документи щодо ведення бухгалтерського обліку.

9. Здійснює аналіз господарсько – фінансової діяльності, виконавчого апарату районної ради, вносить пропозиції з цього питання керівництву ради.

10. Розробляє пропозиції і заходи, які направлені на подальше вдосконалення організації бухгалтерського обліку по виконанню кошторису видатків, вдосконалює форми і методи бухгалтерського обліку і забезпечення збереження грошових коштів і матеріальних цінностей.

11. Контролює дотримання штатної, кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисципліни, збереження і складський облік товарно-матеріальних цінностей, раціональне використання і додержання встановленого нормативу їх запасу.

12. Організовує облік надходження коштів, товарно – матеріальних цінностей, забезпечує зберігання певних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності і своєчасну передачу їх до архівних установ.

13. Готує штатні розклади і додатки до них по виконавчому апарату районної ради.

14. Здійснює розрахунки заробітної плати працівників виконавчого апарату районної ради.

15. Оформляє меморіальні ордери, накопичувальні відомості і додатки до них по виконанню кошторису на утримання обласної ради.

16. Застосовує комп’ютерні та інші сучасні технічні засоби і технології обліково-обчислювальних робіт.

17. Організовує фінансування витрат на утримання виконавчого апарату районної ради.

18. Забезпечує контроль і відображення в рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання і подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни.

19. Контролює проведення інвентаризації і переоцінки основних засобів, матеріальних цінностей.

20. Складає і здає до фінансового управління районної державної адміністрації, Чугуївського відділення Державного казначейства в установлені строки місячну, квартальну, річну звітність про використання коштів утримання виконавчого апарату районної ради.

21. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, використанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів.

22. Проводить економічний аналіз господарсько – фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

23. Бере участь у роботі юридичної служби з оформленням матеріалів щодо відшкодування витрат, контролює подання в потрібних випадках матеріалів до слідчих і судових органів.

24. Виконує інші обов’язки та доручення, які покладені на нього головою, заступником голови районної ради та керуючим справами виконавчого апарату.